Genel Bilgiler 


Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, Türkiye Fizyoterapistler Derneği’nin yayın organı olup, yılda 3 kez (Nisan, Ağustos ve Aralık) Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmaktadır. Dergi fizyoterapi ve rehabilitasyon konuları ile ilişkili özgün araştırmalar, çağrılı derlemeler, olgu sunumları ve editöre mektupları değerlendirmek üzere kabul eder. Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, yayınladığı makalelerin konu ile ilgili en yüksek etik ve bilimsel standartlarda olması ve ticari kaygılarda olmaması şartını gözetmektedir. Derginin yazım kurallarında Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals - International Committee of Medical Journal Editors (http://www.icmje.org) başlıklı
belge temel alınmıştır.

İletişimden sorumlu yazar, makalenin sunum aşamasından basımına kadar olan süreçlerde her türlü yazışmayı gerçekleştiren yazardır. İletişimden sorumlu yazar, makaleyi dergiye “Telif Hakkı Devir Formu” ve “Çıkar Çatışması Formu”nu tamamlayarak göndermelidir.
Makaleye ait üst yazı, e-imza veya ıslak imza ile imzalandıktan sonra, taranarak gönderilmelidir. Dergi gerektiğinde ıslak imzalı üst yazı isteme hakkına sahiptir. Makalede, kitaplar veya dergilerde daha önce yayınlanmış alıntı yazı, tablo, şekil vb. mevcut ise, makale yazarı, yayın hakkı sahibi ve yazarlarından yazılı izin almak, izin yazısını makale ile birlikte göndermek ve bunu makalede belirtmek zorundadır. Bilimsel toplantılarda sunulan bildiler, özet şeklinde daha önce sunulmuş ve/veya basılmış ise, başlık sayfasında belirtilmesi koşulu ile kabul edilir.
Yazıların bilimsel içeriği ve etik kurallara uygunluğu yazar(lar)ın sorumluluğundadır. Dergiye Etik kurul onayı almış ve Helsinki Bildirgesi’ne uygun yazılar kabul edilir. Çalışmada “Hayvan” öğesi kullanılmış ise yazar(lar), makalenin “Gereç ve yöntem” bölümünde Guide for the Care and Use of Laboratory Animals (http://www.nap.edu/catalog/5140.html) prensipleri doğrultusunda çalışmalarında hayvan haklarını koruduklarını ve kurumlarının etik kurullarından onay aldıklarını  elirtmek zorundadır. Yazar(lar), araştırmaya katılan bireylerden yazılı aydınlatılmış onam (written informed consent) alındığını gönderilen makalede belirtmeli ve gerektiğinde onam formlarını belgeleyebilmelidir.


Dergiye gönderilen makale biçimsel esaslara uygun ise, en az iki hakemin incelemesinden geçer; gerek görüldüğü takdirde, istenen değişiklikler yazarlarca yapıldıktan sonra tekrar değerlendirilir.
Makale bilimsel değerlendirme için işleme alındıktan sonra, telif hakkı devir formunda belirtilmiş olan yazar isimleri ve sıralaması esas alınır. Bu aşamadan sonra hiçbir aşamada makaleye telif hakkı devir formunda imzası bulunanlar dışında yazar ismi eklenemez ve yazar sırası değiştirilemez. Makale yazarlarından herhangi birinin isminin makaleden çıkartılması için, tüm yazarların açıklamalı ve yazılı izinleri alınır.
Telif hakkı devir formunda ismi belirtilmiş olan yazarların, gönderilen makaleye doğrudan katkısının olması gerekir. Yazar olarak belirlenen isim aşağıdaki özelliklerin tümüne sahip olmalıdır.
• Çalışmanın planlanmasına ve verilerin toplanmasına veya verilerin analizine ve yorumlanmasına katkısı olmalıdır.
• Makale taslağının hazırlanması veya revize edilmesine katkıda bulunmalıdır.
• Makalenin dergiye gönderilecek ve yayınlanacak son halini okuyup kabul etmelidir.


Yazım Kuralları
Türkçe makalelerde Türk Dil Kurumu’nun Türkçe Sözlüğü esas alınmalıdır. İngilizce makaleler ve İngilizce özetlerin, dergiye gönderilmeden önce dil uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir. Makaleyi İngilizce yönünden değerlendiren, yazarlardan biri değil ise, bu kişinin ismi makalenin sonunda Teşekkür (Acknowledgements) bölümünde belirtilmelidir.


Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen makaleler, sayfa A4 boyutunda olacak şekilde, PC uyumlu Microsoft Word programı ile “Times New Roman” yazı tipi kullanılarak 12 punto ile makalenin tüm bölümleri çift aralıklı olarak yazılmalıdır. Sayfanın her iki kenarında en az 2,5 cm boşluk bırakılmalı, sayfalar numaralandırılmalıdır. Ana başlıklar (Giriş, Yöntem, Sonuçlar, Tartışma, Kaynaklar), büyük harf kullanılarak ve koyu olarak yazılmalıdır. Alt başlıklar ise, baş harf büyük ve koyu renk olacak şekilde yazılmalıdır. Orijinal araştırma makaleleri 3000 kelime, derlemeler 5000 kelime, olgu sunumları 1000 kelime ve editöre mektuplar ise 500 kelimeyi aşmamalıdır. Makale dergiye yayımlanmak üzere gönderilmeden
önce yazarlar için Son Kontrol Listesi’ne göre gözden geçirilmelidir.


Başlık Sayfası

Makalenin başlığı kısa fakat içeriği tanımlayıcı ve amaçla uyumlu olmalıdır. Başlıkta kısaltma kullanılmamalıdır. Makale başlığı Türkçe ve İngilizce yazılmalıdır. Ayrıca yazının 40 karakterlik kısa bir başlığı da Türkçe ve İngilizce olarak başlık sayfasında belirtilmelidir.
Tüm yazarların açık adları, soyadları ve akademik unvanları, çalıştıkları kurum, iletişim bilgileri, çalışmanın yapıldığı klinik, bölüm, enstitü, hastane veya üniversitenin açık adı ve adresi belirtilmeli ve her yazar için üst numaralandırma kullanılmalıdır. İletişimden sorumlu yazarın iletişim bilgileri ayrıca belirtilmelidir. Her yazarın iletişim bilgileri, adres, güncel e-posta adresi, iş telefonu ve cep telefonu numaralarını içermelidir. Yazı özet ve/veya bildiri şeklinde daha önce sunulmuş ise, sunulduğu bilimsel toplantı, sunum yeri, tarihi ve basılmışsa basımı yapılan yayın organına ilişkin bilgiler bu sayfada belirtilmelidir. Ayrıca dergiye gönderilen makale ile ilgili varsa destekleyen kuruluş ve desteğin kapsamı başlık
sayfasında belirtilmelidir.


Özetler
Her makale Türkçe ve İngilizce özet içermelidir.
Türkçe Özet ve Anahtar Kelimeler
Türkçe özet ayrı bir sayfadan başlamalı ve 250 kelimeden fazla olmamalıdır. Türkçe özet bölümü çalışmanın amacını, uygulanan yöntemi, en önemli bulguları ve sonucu içermelidir.
Özet, “Öz” başlığını taşımalı ve “Amaç”, “Yöntem”, “Sonuçlar” ve “Tartışma” alt başlıklarına ayrılmalıdır. “Sonuçlar” kısmında p değeri belirtilmelidir. Anahtar kelimeler 3’ten az, 5’ten çok olmamalıdır. Anahtar kelimeler “Türkiye Bilim Terimleri” listesinden (http://www. bilimterimleri.com) seçilmelidir. Türkiye Bilim Terimleri, MeSH (Medical Subject Headings) terimlerinin Türkçe karşılıklarının bulunduğu bir anahtar kelimeler dizinidir. MeSH listesinde henüz yer almamış yeni bir kavram için liste dışı kelimeler kullanılabilir. Anahtar kelimelerin her biri büyük harf ile başlamalı; noktalı virgül ile birbirinden ayrılmalı ve alfabetik sıraya göre yazılmalıdır.
İngilizce Özet (Abstract) ve Anahtar Kelimeler (Key Words)
İngilizce özet ayrı bir sayfadan başlamalı ve 250 kelimeden fazla olmamalıdır. İngilizce özet “Purpose”, “Methods”, “Results” ve “Conclusion” alt başlıklarına ayrılmalıdır. İngilizce özet ve anahtar kelimeler, Türkçe özet ve anahtar kelimelerin birebir aynısı olmalıdır.
Anahtar kelimeler “MeSH (Medical Subject Headings)” terimlerinden seçilmiş olmalıdır.
MeSH listesinde henüz yer almamış yeni bir kavram için liste dışı kelimeler kullanılabilir.
Anahtar kelimelerin her biri büyük harf ile başlamalı; noktalı virgül ile birbirinden ayrılmalı ve alfabetik sıraya göre yazılmalıdır.


Araştırma Makalesinin Bölümleri
Makale metni Türkçe makalelerde “Giriş”, “Yöntem”, “Sonuçlar” ve “Tartışma” bölümlerinden oluşur. İngilizce makalelerde ise “Introduction”, “Methods”, “Results” ve “ Discussion” bölümleri yer alır. Metin içinde, gerektiğinde 5 defadan fazla tekrar eden ifadeler için standart kısaltmalar kullanılmalıdır.

Giriş (Introduction)
Çalışma konusuyla ilgili önceki yayınlardan elde edilen temel bilgilerin özetini içermelidir. Çalışmanın yapılmasındaki gereklilik ve amaç kısaca belirtilmelidir.
Yöntem (Methods)
Çalışmadaki klinik, teknik veya deneysel yöntemler açıkça belirtilmelidir. Yöntem için uygun kaynaklar verilmelidir. ‘İstatistiksel analiz’, alt başlık halinde belirtilmelidir. İstatistik analiz için herhangi bir istatistik program kullanılmış ise kullanılan programın adı, sürüm numarası ve künyesi, firma bilgileri belirtilmelidir. İstatistik analiz yöntemleri gerekçeleri ile birlikte sunulmalı, gerektiğinde kaynaklarla desteklenmelidir.
Sonuçlar (Results)
Bulgular yorum yapmadan tanımlanmalıdır. Tablolarda sunulan verilerin, metin içinde tekrar edilmesinden kaçınılmalı, en önemli bulgular vurgulanmalıdır.
Tartışma (Discussion)
Tartışma çalışmada elde edilen en önemli sonuçlara ait bilgiler ile başlamalıdır. Çalışmadan elde edilen sonuçlar yorumlanmalı ve önceki çalışmaların sonuçları ile ilişkilendirilmelidir.
Tartışmada çalışmanın amacı ile uyumlu kısıtlılıkları; literatüre ve klinik uygulamalara olan katkısı belirtilmelidir. “Sonuçlar” bölümünde ve tablolarda yer alan bulguların, detayları ile tartışma bölümünde tekrar edilmesinden kaçınılmalıdır. Araştırmada elde edilmeyen veriler tartışılmamalıdır.
Teşekkür (Acknowledgements)
Makalenin sonuna, yazının hazırlanmasında emeği geçen kişi ve kuruluşlar için teşekkür notu eklenebilir. “Teşekkür” bölümü referanslardan sonra ayrı bir sayfada olmalıdır.
Kaynaklar
Kaynaklar makale ana metninin hemen bitiminden sonra yer almalıdır. Kaynaklar metinde geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır. Kaynak sayısının 30’u aşmamasına özen gösterilmelidir.
Gerekmedikçe kitapların, web sayfalarının, yayınlanmamış gözlem ve kişisel görüşmelerin kaynak olarak kullanımından kaçınılmalıdır. Kaynaklar metinde cümle sonunda parantez içinde Arabik rakamlarla gösterilmelidir. Birden çok kaynağa atıf varsa, kaynaklar arasına virgül konulmalı ve virgülden önce ya da sonra boşluk bırakılmamalıdır. Dergi adları Index Medicus’a göre kısaltılmış olarak sunulmalıdır. alıdır. Standart dergide yayınlanmış bir makalede, yazar sayısı 6 ve daha az ise, tüm yazarların adı yazılmalı; yazar sayısı 6’dan çok ise, ilk 6 yazar yazılmalı ve diğerleri “et al.” olarak belirtilmelidir. Endnote kullanacak yazarlar Endnote programı içerisinde bulunan “VANCOUVER” stilini kullanmalıdır.
Vancouver stilinde verilen bir referansta mutlaka olması gereken bilgiler aşağıda belirtilmiştir:
- Yazar(lar) ad(ları),
- Makale adı,
- Dergi adı (Index Medicus’a göre kısaltılmış),
- Basım yılı,
- Dergi volümü ve sayısı,
- Sayfa aralığı (Ör:10-15).
Kaynak yazım örnekleri aşağıdaki gibidir:
Dergi
Burtin C, Saey D, Saglam M, Langer D, Gosselink R, Janssens W, et al. Effectiveness of exercise training in patients with COPD: the role of muscle fatigue. Eur Respir J.2012;40(2):338-44.
Dergi ilavesi
Hielkema T, Hadders Algra M. Motor and cognitive outcome after specific early lesions of the brain–a systematic review. Dev Med Child Neurol. 2016;58(Suppl 4):46-52.
Kitap
Murtagh J. John Murtagh’s general practice. 4th ed. Sydney: McGraw-Hill Australia Pty Ltd; 2007.
Kitap Bölümü
Cerulli G. Treatment of athletic injuries: what we have learned in 50 years. In: Doral MN, Tandogan RN, Mann G, Verdonk R eds. Sports injuries. Prevention, diagnosis, treatment and rehabilitation. Berlin: Springer-Verlag; 2012: p. 15-19.
Kongre Bildirisi
Callaghan MJ, Guney H, Bailey D, Reeves N, Kosolovska K, Maganaris K, et al. The effect of a patellar brace on patella position using weight bearing magnetic resonance imaging. 2014 World Congress of Osteoarthritis Research Society International, April 24-27, 2014, Paris. Osteoartr Cartilage; 2014;22(Suppl):S55.
Tablolar ve Şekiller
Tablolar, her biri farklı sayfada olacak şekilde makalenin sonunda Microsoft Word dosyası olarak yer almalıdır. Tablo ve şekil sayısı en fazla 4 olmalıdır. Tablolarda her kolona kısa bir başlık yazılmalıdır. Tablo başlığı tablonun üst kısmında yer almalı; koyu renk ile yazılmalı, iki nokta (:) ile ayrılmalıdır. Tabloların yatay ve dikey çizgileri olmalıdır. Tabloda yer alan p değerleri *, ** ile gösterilmelidir. Notlar ve tabloda kullanılan kısaltmaların açıklamaları tablonun alt kısmında yazılmalıdır. Kısaltmaların açıklamasının yazımında önce kısaltma yazılmalı, iki nokta üstü “:” işaretinden sonra, kısaltmanın açık hali yazılmalıdır.
Kısaltmalar birbirinden virgül ile ayrılmalıdır. Tabloda kullanılan değişkenlerin birimleri, parantez içinde belirtilmelidir. Belirli bir aralığı kapsayan birimler aralık dilimi ile sayısal olarak ifade edilmelidir.
Şekiller profesyonel olarak çizilmeli, fotoğraflanmalı veya fotoğraf kalitesinde dijital baskı olarak sunulmalıdır. Şekil başlıkları şeklin altında yer almalıdır. Makale içinde kullanılan fotoğraflar net olmalıdır. Fotoğraf, tablo ve çizimler metin içinde geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır.
İnsan öğesinin bulunduğu fotoğraflarda, kişiden yazılı izin alınmalı; kimliğini gizleyecek önlemler alınmalı, izin metni makale ile birlikte dergiye gönderilmelidir.
Makale Gönderme Formatı
Makaleler Microsoft Office Word dosyası olarak editor@turkjphysiotherrehabil.org adresine, yazışmaların yapılacağı yazarın güncel e-posta adresinden gönderilmelidir.
Makale Değerlendirme Süreci
Makaleler derginin yayın kriterleri doğrultusunda değerlendirmeye alınacaktır. Dergiye gönderilen her makaleye bir takip numarası verilecek ve ilgili yazara bildirilecektir. Gerek görüldüğü takdirde, yazardan ilk teknik düzeltmeler istenecek, daha sonra hakem değerlendirme süreci başlayacaktır. Makaleler ilgili alanda uzman hakemler tarafından değerlendirmeye tabi tutulacak ve hakem raporları ilgili yazara bildirilecektir.
Telif Hakkı
Dergimizde yayınlanan yazıların tüm telif hakları Türkiye Fizyoterapistler Derneği’ne aittir.